Mazowiecki Gravel

REGULAMIN II EDYCJI
ULTRAMARATONU ROWEROWEGO
MAZOWIECKI GRAVEL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Mazowiecki Gravel.
2. Wyścig organizowany jest w formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop.
3. Do wyboru są dwa dystanse: 500 km i 200 km, które poprowadzone są po drogach asfaltowych, szutrowych, polnych oraz leśnych.
4. Trasy ultramaratonu poprowadzona została drogami gminnymi, drogami powiatowymi, drogami krajowymi, międzynarodowymi szlakami rowerowymi oraz drogami rowerowymi.
5. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.
6. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.
7. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.
8. Ideą wyścigu jest popularyzacja jazdy na rowerze i turystyki rowerowej na Mazowszu, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

II. ORGANIZATORZY
Organizatorem ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel jest Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel (KRS 0000878656, NIP 9512513227) z siedzibą przy ul. Przyczółkowej 142J, 02-968 Warszawa. Współorganizatorem ultramaratonu odpowiedzialnym za promocję jest Tamburyn S.C. (NIP 5212107542) z siedzibą przy ul. Okrężnej3/1, 02-916 Warszawa

III. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
1. II edycja ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel zostanie rozegrana w dniach 10-12.06.2022.
2. Start i meta na dystansie 500 km jest w Radomiu. Start na dystansie 200 km jest w Radomie, a meta zostanie podana w późniejszym terminie
3. Godziny otwarcia Biura Zawodów oraz jego lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.
4. Na dystansie 500 km są do wyboru dwa limity czasowe: 64 lub 40 godzin. Start dla limitu czasowego 64 godziny odbędzie się 10 czerwca od godziny 6:00, a dla limitu 40 godzin – 11 czerwca od godziny 6:00. Dla dystansu 200 km limit wynosi 40 godzin a start odbędzie się 11 czerwca od godziny 6:00
5. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe według wybranego limitu czasowego, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
6. Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy przebieg trasy II edycji ultramaratonu Mazowiecki Gravel zostanie udostępniony na stronie www.mazowieckigravel.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.
8. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 5.06.2022.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Ultramaraton rowerowy Mazowiecki Gravel przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat. W przypadku dystansu 200 km organizatorzy dopuszczają możliwość startu osób w wieku od 15 lat pod warunkiem wspólnego uczestnictwa z rodzicem lub opiekunem prawnym.
3. Start w ultramaratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
4. Zabroniona jest wcześniejsza rezerwacja noclegów przed startem wyścigu. Można dokonywać rezerwacji i planować dowolnie punkty noclegu zaraz po przekroczeniu linii startu.
5. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.
6. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.
7. Warunkiem udziału w ultramaratonie rowerowym Mazowiecki Gravel jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

V. ZASADY ZAPISÓW
1. Zapisy rozpoczną się 18.10.2021, o godzinie 19:00.
2. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie umieszczony na stronie www.mazowieckigravel.pl.
3. Limit miejsc w Mazowiecki Gravel na obu dystansach (500 i 200 km) wynosi łącznie 600 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.
4. O udziale w wyścigu decyduje kolejność zapisów. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.

VI. OPŁATA STARTOWA
1. Opłata startowa do dnia 31 grudnia 2021 roku w ultramaratonie Mazowiecki Gravel wynosi 300 zł. Od dnia 1 stycznia 2022 roku opłata startowa wynosi 330 zł. Uczestnikom I edycji Mazowieckiego Gravela, którzy wniosą opłatę do 15 października przysługuje zniżka w wysokości 15%.
2. Opłaty startowej należy dokonać poprzez przelew bankowy na rachunek: 34 1600 1462 1861 7272 9000 0001 – Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel, w tytule podając: „Ultramaraton Mazowiecki Gravel – imię i nazwisko”.
3. Uczestnik ma 5 dni roboczych na wniesienie opłaty startowej. Po tym terminie miejsce wraca do puli ogólnodostępnej.
4. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VIII.

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU
1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.
2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres info@mazowieckigravel.pl.
3. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
• rezygnacja do dnia 31.01.2022 – zwrot 100% opłaty startowej
• rezygnacja do dnia 10.04.2022 – zwrot 80% opłaty startowej
• rezygnacja do dnia 10.05.2022 – zwrot 50% opłaty startowej
• rezygnacja po 10.05.2022 – opłata startowa nie jest zwracana
5. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.
6. Zwroty nastąpią w terminie do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

VIII. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA, ZMIANA DYSTANSU
1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.
2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres info@mazowieckigravel.pl.
3. Przeniesieniu miejsca na liście startowej podlega opłacie administracyjnej w wysokości 50 złotych. W uzasadnionych przypadkach opłata administracyjna ulega zmniejszeniu.
4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.
5. Osoba na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty administracyjnej poprzez przelew bankowy Stowarzyszenia Mazowiecki Gravel, ul. Przyczółkowa 142J, Warszawa z dopiskiem „Mazowiecki Gravel, imię i nazwisko – przeniesienie numeru” do dnia 02.06.2022
6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 02.06.2022. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe.
7. Uczestnik ma możliwość zmiany dystansu w miarę wolnych miejsc do dnia 22 maja 2022 roku za zgodą Organizatora.

 

IX. LIMITY CZASOWE
1. Na dystansie 500 km są do wyboru dwa limity czasowe: 64 godziny ze startem 10 czerwca od godziny 6:00 lub 40 godzin ze startem 11 czerwca od godziny 6:00
2. Na dystansie 200 km limit wynosi 40 godzin ze startem 11 czerwca od godziny 6:00
3. Dokładne godziny startu zostaną ogłoszone przez organizatora do dnia 30 maja 2022 r.

 

X. PRZEBIEG
1. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe, począwszy od godziny 6:00 w dniu 10.06.2022.
2. Start odbywa się w grupach liczących do 12 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.
3. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 05.06.2022.
4. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
5. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu 20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia.
6. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
7. Czas całkowity pokonania dystansu liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.
8. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na indywidualnym koncie zawodnika, aplikacji BBtracker i w serwisie BBTracker.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.
10. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.
11. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
12. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany zostanie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.
13. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx
14. Zawodnikom zostanie udostępniona aplikacja z trasą dla smartfonów z systemem Android.

XI. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Mazowiecki Gravel samodzielnie.
4. W przypadku awarii, wypadku lub innego zdarzenia losowego zawodnicy są zobowiązaniu udzielić pomocy innym zawodnikom w takim przypadku.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie.
7. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia Sędziego Głównego drogą telefoniczną lub sms-ową.
8. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na poniższy adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
9. Adres do odesłania trackera: BB Tracker, Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie
10. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

XII. ŚWIADCZENIA
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
• obsługę administracyjną wraz z dostępem do panelu zawodnika w systemie BBTracker
• dostęp do aplikacji BBTracker na smartfona
• wypożyczenie urządzenia GPS
• transmisję online
• udostępnienie trasy w formie pliku .gpx
• koszulka lub inny gadżet z okazji imprezy
• ciepły posiłek na mecie wyścigu
• piwo finishera
• gadżet – niespodzianka
• pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu
• nagrody dla najlepszych

XIII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.
2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.
6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie ubezpieczenia OC i NWW na czas trwania wyścigu. Zawodnicy powinny wykupić je we własnym zakresie.
7. Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada któregokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego.
8. Począwszy od godziny 6:00 10.06.2022 do godziny 12:00 13.06.2022 uruchomiony zostanie telefon alarmowy pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy 24h na dobę zarówno przez zawodników, jak i osoby zainteresowane.

XIV. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
1. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.
3. W przypadku wezwania do kontroli antydopingowej przez organizatora poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

XV. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Dla dystansu 500 km prowadzona będzie jedna klasyfikacja końcowa niezależnie od wybranego limitu czasowego.
2. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika do momentu zwrotu urządzenia GPS na mecie wyścigu.
3. Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych przez Sędziego Głównego.

XVI. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Organizator maratonu, patroni, partnerzy i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących maraton i wydarzenia towarzyszące maratonowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
2. Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora.
3. Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel oraz partnerów Stowarzyszenia zdjęć i materiałów filmowych wysyłanych do mediów społecznościowych Stowarzyszenia (FB, Instagram) w ramach relacji z wyścigu i konkursów.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ultramaraton Mazowiecki Gravel odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ultramaratonu w przypadku zadziałania siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).
3. W przypadku odwołania ultramaratonu z winy Organizatora, zobowiązuje się on do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).
4. W przypadku odwołania ultramaratonu, Organizator może zaoferować udział w ultramaratonie w innym terminie.
5. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.
6. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezerwacji 15 miejsc miejsc tytułem zobowiązań wobec partnerów i sponsorów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.
9. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 723 266 164 lub adresem e-mailowy: info@mazowieckigravel.pl