REGULAMIN III EDYCJI
ULTRAMARATONU ROWEROWEGO
MAZOWIECKI GRAVEL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa
  zasady uczestnictwa w ultramaratonie Mazowiecki Gravel.
 2. Wyścig organizowany jest w
  formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i
  możliwością jazdy non-stop.
 3. Do wyboru są dwa dystanse o długości około 500
  km i 250 km, które poprowadzone są po drogach asfaltowych, szutrowych,
  polnych oraz leśnych. 
 4. Trasy ultramaratonu
  poprowadzona została drogami gminnymi, drogami powiatowymi, drogami
  krajowymi, międzynarodowymi szlakami rowerowymi oraz drogami rowerowymi.
 5. Udział w wydarzeniu jest
  całkowicie dobrowolny.
 6. Udział w wydarzeniu jest
  możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego
  regulaminu oraz jego akceptacją.
 7. Przestrzeganie niniejszego
  Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.
 8. Ideą rajdu jest popularyzacja
  jazdy na rowerze i turystyki rowerowej na Mazowszu, sprawdzenie granic
  wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz
  promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.
 9. Rajd Mazowiecki Gravel nie ma
  charakteru imprezy sportowej o charakterze masowym w rozumieniu ustawy z
  dnia 20 mar-
  ca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, nie jest wydarzeniem
  powodującym utrudnienia ruchu czy wymagającym korzystania z drogi w oraz
  sposób szczególny, w szczególności w rozumieniu:
  i. art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej
  jako: Prawo o ruchu drogowym) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
  drogach publicznych.

 

II. ORGANIZATORZY

Organizatorami
ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel są: Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel
(KRS 0000878656, NIP 9512513227) i Gravel Polska Sp.j. (KRS 0000992132, NIP
951254940)

III. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. III edycja ultramaratonu
  rowerowego Mazowiecki Gravel zostanie rozegrana w dniach 17-19.06.2023.
 2. Start będzie na „plaży Wilanów”, niedaleko Urzędu Dzielnicy Wilanów (ul. Klimczaka 2, Warszawa). Meta będzie w
  Centrum rekreacyjno-sportowym Wawa Wake, ul. Wspólna 80, 05-520 Bielawa
 3. Godziny otwarcia Biura Zawodów
  oraz jego lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.
 4. Start zaplanowany jest na 17
  czerwca 2023 roku od godziny 6:00 i odbędzie się w grupach.  
 5. Uczestnicy mają czas do 19
  czerwca do godziny 23:59 na ukończenie rajdu
 6. Trasa ultramaratonu przebiega
  przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej.  Szczegółowy przebieg trasy
  III edycji ultramaratonu Mazowiecki Gravel zostanie udostępniony na
  stronie www.mazowieckigravel.pl
 7. Organizator zastrzega sobie
  prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.
 8. Ostateczna wersja trasy
  zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 12.06.2023.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton rowerowy
  Mazowiecki Gravel przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o
  bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie
  przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który
  może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 2. Warunkiem dopuszczenia do
  startu jest ukończone 18 lat. W przypadku dystansu 250 km organizatorzy
  dopuszczają możliwość startu osób w wieku od 15 lat pod warunkiem
  wspólnego uczestnictwa z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Start w ultramaratonie możliwy
  jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni.
  Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i
  spalinowym.
 4. Zabroniona jest wcześniejsza
  rezerwacja noclegów przed startem wyścigu. Można dokonywać rezerwacji i
  planować dowolnie punkty noclegu zaraz po przekroczeniu linii startu.
  Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez
  osoby nie biorące udziału w wyścigu. Zakazana jest jazda pod wpływem
  alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest korzystanie z
  własnych punktów noclegowych lub żywieniowych.
 5. Dozwolona jest jazda grupowa z
  innymi uczestnikami ultramaratonu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do
  posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną
  odpowiedzialność.
 7. Warunkiem uczestnictwa w
  wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny,
  oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie –
  białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne –
  czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym,
  dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym
  podczas rejestracji.
 8. Warunkiem udziału w
  ultramaratonie rowerowym Mazowiecki Gravel jest zapoznanie się oraz
  akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w
  maratonie na własną odpowiedzialność, wyrażenie zgody na przetwarzanie
  danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i
  filmowych.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
  2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

V. ZASADY ZAPISÓW

 1. Zgłoszenia będzie można
  dokonywać przez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeniowego
  zostanie umieszczony na stronie www.mazowieckigravel.pl.
 2. Limit miejsc w Mazowiecki
  Gravel na obu dystansach (500 i 250 km) wynosi łącznie  600 miejsc.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.
 3. O udziale w wyścigu decyduje
  kolejność zapisów. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.

VI. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata za udział w
  Ultramaratonie Mazowiecki Gravel 500 wynosi 380 zł. Osobom, które wzięły
  udział w edycji 2022 przysługuje zniżka w wysokości 50 zł pod warunkiem
  dokonania opłaty do dnia 7 października 2022 r.
 2. Opłata za udział w
  Ultramaratonie Mazowiecki Gravel 250 wynosi 320 zł. Osobom, które wzięły
  udział w edycji 2022 przysługuje zniżka w wysokości 30 zł pod warunkiem
  dokonania opłaty do dnia 7 października 2022 r.
 1. Opłaty startowej należy dokonać
  poprzez przelew bankowy na rachunek: 

44 1140 2004 0000 3402 8284 7980 – Gravel Polska Sp. j.,

w tytule podając: „Ultramaraton Mazowiecki Gravel –
imię i nazwisko”.

 1. Uczestnik ma 5 dni roboczych na
  wniesienie opłaty startowej. Po tym terminie miejsce wraca do puli
  ogólnodostępnej.
 2. Opłata startowa podlega
  zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VII.

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z
  udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.
 2. Informację o rezygnacji z
  udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres
  info@mazowieckigravel.pl.
 3. Opłata startowa podlega
  zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 • rezygnacja do dnia 31.01.2023 –
  zwrot 100% opłaty startowej
 • rezygnacja do dnia 17.04.2023 –
  zwrot 80% opłaty startowej
 • rezygnacja do dnia 17.05.2023 –
  zwrot 50% opłaty startowej
 • rezygnacja po 17.05.2023 –
  opłata startowa nie jest zwracana
 1. Zwrot kwoty nastąpi na
  rachunek, z którego została dokonana płatność.
 2. Zwroty nastąpią w terminie do 5
  dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

VIII. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA
INNEGO ZAWODNIKA, ZMIANA DYSTANSU

 1. Organizator zezwala na
  przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.
 2. Osoba, która rezygnuje ze
  startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą
  e-mailową na adres info@mazowieckigravel.pl.
 3. Przeniesieniu miejsca na liście
  startowej podlega opłacie administracyjnej w wysokości 50 złotych. W
  uzasadnionych przypadkach opłata administracyjna ulega zmniejszeniu.
 4. Opłata startowa przenoszona
  jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.
 5. Osoba na którą dokonywane jest
  przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty administracyjnej poprzez
  przelew bankowy Gravel Polska Sp. j. z dopiskiem „Mazowiecki Gravel, imię
  i nazwisko – przeniesienie numeru” do dnia 07.06.2023
 6. Przeniesienie miejsca na liście
  startowej możliwe jest do dnia 07.06.2022. Po upływie tego terminu
  przeniesienie nie jest możliwe.
 7. Uczestnik ma możliwość zmiany
  dystansu w miarę wolnych miejsc do dnia 1 czerwca 2023 roku za zgodą
  Organizatora.

IX. PRZEBIEG

 1. Start odbędzie się zgodnie z
  podziałem na grupy startowe w dniu 17.06.2023 rano.
 2. Start odbywa się w grupach
  liczących do 12 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy
  startowe.
 3. Lista startowa z podziałem na
  grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 12.06.2023.
 4. Zawodnicy sami decydują o
  odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz
  organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i
  jazdę przy świetle dziennym.
 5. Zawodnik zobowiązany jest do
  stawienia się na linii startu  20 minut przed wyznaczoną godziną
  startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS
  oraz sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia.
 6. W przypadku braku posiadania
  obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia.
  Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej
  grupy startowej.
 7. Czas całkowity pokonania
  dystansu  liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do
  danej grupy startowej.
 8. Aktualna wersja trasy w postaci
  elektronicznej znajdzie się na indywidualnym koncie zawodnika, aplikacji
  BBtracker i w serwisie BBTracker.
 9. Organizator nie ponosi
  odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS
  wykorzystywanym przez startujących.
 10. Możliwe jest opuszczenie trasy
  w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy
  medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W
  przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do
  powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.
 11. Zawodnik zostanie wyposażony w
  nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego
  pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 12. Śledzenie pozycji zawodników
  będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter
  ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany zostanie jako
  aktualizacja niniejszego regulaminu.
 13. Każdy zawodnik będzie mieć
  możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx
 14. Zawodnikom zostanie
  udostępniona aplikacja z trasą dla smartfonów z systemem Android.

X. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do
  przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnika maratonu obowiązują
  ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu
  drogowym.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do
  pokonania trasy ultramaratonu Mazowiecki Gravel samodzielnie. 
 4. W przypadku awarii, wypadku lub
  innego zdarzenia losowego zawodnicy są zobowiązaniu udzielić pomocy innym
  zawodnikom w takim przypadku. 
 5. Obowiązuje zakaz korzystania z
  innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz
  korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie.
 7. Uczestnik, który podejmie
  decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia
  Sędziego Głównego drogą telefoniczną lub sms-ową.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do
  zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu. W
  uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na
  poniższy adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu
  trasy przed metą.
 9. Adres do odesłania trackera: BB
  Tracker, Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie
 10. W przypadku uszkodzenia lub
  utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora
  opłatą w wysokości 500 zł.

XI. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • obsługę administracyjną wraz z
  dostępem do panelu zawodnika w systemie BBTracker
 • dostęp do aplikacji BBTracker
  na smartfona
 • wypożyczenie urządzenia GPS
 • transmisję online
 • udostępnienie trasy w formie
  pliku .gpx
 • koszulka lub inny gadżet z
  okazji imprezy
 • ciepły posiłek na mecie wyścigu
 • napój finishera
 • gadżet – niespodzianka
 • pamiątkowy medal dla osób,
  które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu
 • nagrody dla najlepszych

XII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizatorzy dokładają
  wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie
  trwania wyścigu.
 2. Uczestnik bierze udział w
  wyścigu na własną odpowiedzialność.
 3. Organizatorzy nie ponoszą
  odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz
  powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych
  uczestników ultramaratonu i osób trzecich.
 4. Organizatorzy nie ponoszą
  odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.
 5. Organizatorzy nie ponoszą
  odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy
  ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel oraz za utracone w tym wypadku
  życie lub zdrowie.
 6. Organizatorzy zalecają
  uczestnikom posiadanie ubezpieczenia OC i NWW na czas trwania wyścigu.
  Zawodnicy powinny wykupić je we własnym zakresie.
 7. Sędzia Główny zastrzega sobie
  prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie
  po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada
  któregokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego.
 8. Począwszy od godziny 6:00
  17.06.2023 do godziny 12:00 20.06.2023 uruchomiony zostanie telefon
  alarmowy pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt
  telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy 24h na dobę zarówno przez
  zawodników, jak i osoby zainteresowane.

XIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ
SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 1. Każdy z uczestników deklaruje,
  że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i
  WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub
  testowi na obecność substancji psychoaktywnych.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie
  prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność
  substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz
  bezpośrednio po jego zakończeniu.
 3. W przypadku wezwania do
  kontroli antydopingowej przez organizatora poddanie się kontroli
  antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w
  organizmie jest obowiązkowe.

XIV. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Czas całkowity liczony jest od
  godziny startu uczestnika do momentu zwrotu urządzenia GPS na mecie
  wyścigu.
 2. Całkowity czas zawodnika może
  ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych przez Sędziego
  Głównego.

XV. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1.  Organizator maratonu,
  patroni, partnerzy i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku,
  wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział
  w maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w
  materiałach promujących maraton i wydarzenia towarzyszące maratonowi
  (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom
  oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności
  wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
  osobowych. 
 2. Uczestnicy maratonu wyrażają
  zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i
  wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację
  prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione
  w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi
  zmianami) na organizatora.
 3. Zawodnicy wyrażają zgodę na
  wykorzystanie i publikację przez Gravel Polska SP. j., Stowarzyszenie
  Mazowiecki Gravel oraz partnerów Stowarzyszenia zdjęć i materiałów
  filmowych wysyłanych do mediów społecznościowych Stowarzyszenia (FB,
  Instagram) w ramach relacji z wyścigu i konkursów.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ultramaraton Mazowiecki Gravel
  odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator zastrzega sobie
  prawo do odwołania ultramaratonu w przypadku zadziałania siły wyższej lub
  innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku organizator
  zobowiązuje się do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w
  zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania
  maratonu). 
 3. W przypadku odwołania
  ultramaratonu z winy Organizatora, zobowiązuje się on do zwrotu całości
  lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych
  poniesionych do momentu odwołania maratonu).
 4. W przypadku odwołania
  ultramaratonu, Organizator może zaoferować udział w ultramaratonie w innym
  terminie.
 5. Stosowanie się do przepisów
  ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.
 6. Zawodnik jest zobowiązany do
  podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie
  prawo do rezerwacji 15 miejsc miejsc tytułem zobowiązań wobec partnerów i
  sponsorów.
 8. Organizator zastrzega sobie
  prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.
 9. Dodatkowe informację dotyczące
  regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 723 266 164 lub adresem
  e-mailowy: info@mazowieckigravel.pl

 

O Nas

Jesteśmy grupą rowerowych pasjonatów. Chociaż każdy z nas swoją przygodę rozpoczynał inaczej – na MTB, szosie, z namiotem, z sakwami lub w modelu bike packingu, na wygodnych ścieżkach rowerowych lub ekstremalnych single trackach – dziś wszystkich połączyła chęć sprawdzenia się w ultramaratonie bez wsparcia. Zapraszamy również Ciebie!

Zapraszamy również Ciebie!