REGULAMIN – Mazowiecki Gravel 2024

Mazowiecki Gravel jest ultramaratonem rowerowym, którego celem jest promowanie aktywnego i sportowego stylu życia, popularyzacja kolarstwa przygodowego, odkrywanie walorów przyrodniczych i historycznych terenów przez który przebiega trasa oraz promocja miejscowości leżących po trasie ultramaratonu,

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ultramaraton Mazowiecki Gravel organizowany jest w formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop.

 2. Do wyboru są trzy dystanse: MG>500, MG>200 i MG>100, które poprowadzone są po drogach asfaltowych, szutrowych, polnych oraz leśnych. 

 3. Trasy ultramaratonu poprowadzona została drogami gminnymi, drogami powiatowymi, drogami krajowymi, międzynarodowymi szlakami rowerowymi oraz drogami rowerowymi.

 4. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny i możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz wiąże się z jego akceptacją.

 5. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.

 6. Ultramaraton Mazowiecki Gravel nie ma charakteru imprezy sportowej o charakterze masowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, nie jest wydarzeniem powodującym utrudnienia ruchu czy wymagającym korzystania z drogi w oraz sposób szczególny, w szczególności w rozumieniu: i. art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej jako: Prawo o ruchu drogowym) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

II. ORGANIZATORZY

Organizatorami ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel są: Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel (KRS 0000878656, NIP 9512513227) i Gravel Polska sp.j. (KRS 0000992132, NIP 951254940)

III. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. Ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2024.

 2. Start ultramaratonu nastąp w godzinach porannych w dniu 15 czerwca 2024

 3. Start, meta, godziny otwarcia Biura Zawodów zostaną podane w komunikacie startowym oraz na stronie internetowej mazowieckigravel.pl

 4. Uczestnicy mają czas do 17 czerwca do godziny 23:59 na ukończenie rajdu

 5. Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny województwa mazowieckiego.  Szczegółowy przebieg trasy zostanie udostępniony na stronie www.mazowieckigravel.pl

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.

 7. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 10.06.2024.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton rowerowy Mazowiecki Gravel przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą jechać pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Start w ultramaratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Możliwy jest start na rowerach i pojazdach ze wspomaganiem elektrycznym jednak w takim przypadku uczestnik nie zostanie sklasyfikowany.

 4. Zabroniona jest wcześniejsza rezerwacja noclegów przed startem wyścigu. Można dokonywać rezerwacji i planować dowolnie punkty noclegu zaraz po przekroczeniu linii startu. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w wyścigu. Zakazana jest jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest korzystanie z własnych punktów noclegowych lub żywieniowych.

 5. Dozwolona jest jazda grupowa z innymi uczestnikami ultramaratonu.

 6. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.

 7. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie –
  białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.

 8. Warunkiem udziału w ultramaratonie rowerowym Mazowiecki Gravel jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych.

 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

 10. Na terenie Kampinoskiego Paku Narodowego (dalej KPN) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu KPN. Dodatkowo na kładkach turystycznych istnieje obowiązek prowadzenia rowerów. Dotyczy to m.in. kładki w Zaborowie Leśnym o długości prawie 800 metrów.

V. ZASADY ZAPISÓW

 1. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie umieszczony na stronie www.mazowieckigravel.pl raz na fan-page’u FB Mazowiecki Gravel.

 2. Limit miejsc na trzech dystansach wynosi łącznie 750 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.

 3. O udziale w wyścigu decyduje kolejność zapisów. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.

VI. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata za udział w ultramaratonie Mazowiecki Gravel wynosi 399 zł na dystansie MG>500, 349 zł na dystansie MG>200 oraz 299 zł na dystansie MG>100.

 2. Opłaty startowej należy dokonać poprzez przelew bankowy na rachunek: 44 1140 2004 0000 3402 8284 7980 – Gravel Polska Sp. j., w tytule podając: „Ultramaraton Mazowiecki Gravel – imię i nazwisko”.

 1. Uczestnik ma 7 dni roboczych na wniesienie opłaty startowej. Po tym terminie miejsce wraca do puli ogólnodostępnej.

 2. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VII.

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.

 2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres info@mazowieckigravel.pl.

 3. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • rezygnacja do dnia 31.01.2024 – zwrot 100% opłaty startowej

 • rezygnacja do dnia 15.05.2024 – zwrot 50% opłaty startowej

 • rezygnacja po 15.05.2024 – opłata startowa nie jest zwracana

 1. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.

 2. Zwroty nastąpią w terminie do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

VIII. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA
INNEGO ZAWODNIKA, ZMIANA DYSTANSU

 1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.

 2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres info@mazowieckigravel.pl.

 3. Przeniesieniu miejsca na liście startowej podlega opłacie administracyjnej w wysokości 100 złotych. W uzasadnionych przypadkach opłata administracyjna ulega zmniejszeniu.

 4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.

 5. Osoba na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty administracyjnej poprzez przelew bankowy Gravel Polska Sp. j. z dopiskiem „Mazowiecki Gravel, imię i nazwisko – przeniesienie numeru” do dnia 23.04.2024

 6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 1.06.2024. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe.

 7. Uczestnik ma możliwość zmiany dystansu w miarę wolnych miejsc do dnia 1 czerwca 2024 roku za zgodą Organizatora i opłaceniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł.

IX. PRZEBIEG

 1. Start odbywa się w grupach liczących do 15 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.

 2. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 12.05.2024.

 3. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.

 4. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu  20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia.

 5. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 6. Czas całkowity pokonania dystansu  liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem dodanej grupy startowej.

 7. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na indywidualnym koncie zawodnika, aplikacji BBtracker i w serwisie BBTracker.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.

 9. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.

 10. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

 11. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany zostanie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 12. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx

 13. Zawodnikom zostanie udostępniona aplikacja z trasą dla smartfonów z systemem Android.

X. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

 2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

 3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy Mazowiecki Gravel samodzielnie.

 4. Uczestnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania rajdu. 

 5. W przypadku awarii, wypadku lub innego zdarzenia losowego zawodnicy są zobowiązaniu udzielić pomocy innym zawodnikom w takim przypadku. 

 6. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie.

 7. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia Sędziego Głównego drogą telefoniczną lub sms-ową.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na poniższy adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.

 9. Adres do odesłania trackera: BB Tracker, Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie.

 10. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

XI. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • obsługę administracyjną wraz z dostępem do panelu zawodnika w systemie BBTracker

 • dostęp do aplikacji BBTracker na smartfona

 • wypożyczenie urządzenia GPS

 • transmisję online

 • udostępnienie trasy w formie pliku .gpx

 • koszulka lub inny gadżet z okazji imprezy

 • ciepły posiłek na mecie wyścigu

 • napój finishera

 • gadżet – niespodzianka

 • pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu

 • nagrody dla najlepszych

XII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.

 2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.

 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie ubezpieczenia OC i NWW na czas trwania wyścigu. Zawodnicy powinny wykupić je we własnym zakresie.

 7. Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada któregokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego.

 8. Organizator w komunikacie startowym poda numer telefon alarmowy pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy 24h na dobę zarówno przez zawodników, jak i osoby zainteresowane.

XIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 1. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

 3. W przypadku wezwania do kontroli antydopingowej przez organizatora poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

XIV. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika do momentu zwrotu urządzenia GPS na mecie wyścigu.

 2. Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych przez Sędziego Głównego.

XV. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1.  Organizator maratonu, patroni, partnerzy i sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących maraton i wydarzenia towarzyszące maratonowi
  (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 

 2. Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora.

 3. Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez Gravel Polska s.j., Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel oraz partnerów Stowarzyszenia zdjęć i materiałów filmowych wysyłanych do mediów społecznościowych Stowarzyszenia (FB, Instagram) w ramach relacji z wyścigu i konkursów.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ultramaraton Mazowiecki Gravel odbędzie się bez względu na pogodę.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ultramaratonu w przypadku zadziałania siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu). 

 3. W przypadku odwołania ultramaratonu z winy Organizatora, zobowiązuje się on do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).

 4. W przypadku odwołania ultramaratonu, Organizator może zaoferować udział w ultramaratonie w innym terminie.

 5. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.

 6. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

 8. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod adresem e-mailowy: info@mazowieckigravel.pl

O Nas

Jesteśmy grupą rowerowych pasjonatów. Chociaż każdy z nas swoją przygodę rozpoczynał inaczej – na MTB, szosie, z namiotem, z sakwami lub w modelu bike packingu, na wygodnych ścieżkach rowerowych lub ekstremalnych single trackach – dziś wszystkich połączyła chęć sprawdzenia się w ultramaratonie bez wsparcia. Zapraszamy również Ciebie!

Zapraszamy również Ciebie!